فهرست 150 اسامی حیوانات به انگلیسی

اسامی حیوانات به انگلیسی

در زبان انگلیسی ، یادگیری برخی از موارد مربوط به زبان مانند اسامی حیوانات به انگلیسی می تواند برای بزرگسالان و کودکان جذاب باشد ما در این مقاله آموزشی همه اسامی حیوانات به انگلیسی ، ترجمه ، تلفظ ، حیوانات جنگل ، دریایی ،‌ پرندگان ، نوع اهلی و وحشی را در جدول های زیر ، برایتان آورده ایم . تا پایان مقاله همراه ما باشید .

اسامی حیوانات به انگلیسی

اسامی حیوانات به انگلیسی ( پرندگان ، birds )

اسامی حیوانات به انگلیسی ( پرندگان )ترجمهتلفظ
Eagle 👈 عقاب 🦅/ˈiːɡəl/
Owl 👈جغد 🦉/aʊl/
Parrot 👈طوطی 🦜/ˈpærət/
Penguin 👈پنگوئن 🐧/ˈpɛŋɡwɪn/
Duck 👈اردک/ˈdʌk/
Turkey 👈بوقلمون 🦃/ˈtɜːki/
Sparrow 👈 گنجشک /ˈspæroʊ/
Chicken   مرغ 🐔/ˈtʃɪkən/ 
pigeon 👈کبوتر 🕊️/ˈpɪdʒən/
Crow 👈کلاغ 🐦/kroʊ/
Hummingbird 👈مرغ مگس خوار/ˈhʌmɪŋˌbɜːd/
Nightingale 👈بلبل/ˈnaɪtɪŋɡeɪl/
Canary 👈قناری         /kəˈnɛəri/
Peacock 👈طاووس 🦚/ˈpiːkɑːk/
Stork 👈لک لک /stɔːrk/
Flamingo 👈فلامینگو 🦩/fləˈmɪŋɡoʊ/
Duck 👈مرغابی  🦆/dʌk/
Swan 👈 قو/swɑːn/
Goose 👈غاز  🪿/ˈɡuːs/ 
Rooster 👈خروس 🐓ruːstər.
Hawk 👈شاهینˈhɔːk 
Woodpecker 👈دارکوب ˈwʊdˌpekɚ
Robin 👈سینه سرخˈrɑːbɪn

اسامی حیوانات به انگلیسی ( اهلی )

اسامی حیوانات به انگلیسی ترجمهتلفظ
cow  👈گاو 🐄/ˈkaʊ/ 
Dog 👈سگ 🐕dɔːg.
Puppy 👈توله سگ 🐕ˈpʌpi
sheep   👈گوسفند 🐑/ˈʃiːp/
  Horse 👈اسب 🐴/ˈhɔːrs/
donkey  👈الاغ /ˈdɑːŋki/ 
  Goat 👈بز 🐐 /ˈɡoʊt/

اسامی حیوانات به انگلیسی ( حیوانات جنگل ، Forest animals )

اسامی حیوانات به انگلیسیترجمهتلفظ
  lion 👈شیر 🦁/ˈlaɪən/
tiger 👈ببر 🐯/ˈtaɪɡər/
giraffe 👈زرافه 🦒/ʒəˈræf/
bear 👈خرس 🐻/beər/
zebra 👈گور خر 🦓/ˈziːbrə/
panda 👈پاندا 🐼/ˈpɑːndə/
gorilla 👈گوریل 🦍/ɡəˈrɪlə/
monkey 👈میمون 🐵/ˈmʌŋki/
wolf 👈گرگ 🐺/wʊlf/
deer 👈آهو 🦌/dɪər/
fox 👈روباه 🦊/fɑːks/
Kangaroo 👈کانگورو 🦘ˈkæŋɡərʊ́
Snake  👈مار 🐍ˈsneɪk 
Elephant  👈فیل 🐘ˈelɪfənt
Frog 👈 قورباغه 🐸frɑːg
Crocodile 👈تمساح  🐊ˈkrɑːkəˌdaɪl
Hamster 👈همستر 🐹ˈhæmstə
Rabbit 👈خرگوش 🐰ˈræbɪt
Pig 👈خوک 🐷/ˈpɪg/
Koala 👈کوالا 🐨ˈkoʊ.ə.lə 
Hedgehog 👈جوجه تیغی 🦔ˈhɛdʒˌhɒg
Chimpanzee 👈شامپانزه ˈt͡ʃɪmˈpænzi
Camel 👈شتر 🐪ˈkæməl
Leopard 👈پلنگ 🐆ˈlɛpərd 
Orangutan 👈اورانگوتان 🦧ˌɔːrəŋˈɡuːtən
Lizard 👈مارمولک 🦎 ˈlɪzərd
Snail 👈حلزون 🐌ˈsneɪl
Llama 👈لاما 🦙llama

اسامی حیوانات به انگلیسی ( حیوانات دریایی ، Sea Animals )

اسامی حیوانات به انگلیسیترجمهتلفظ
Fish 👈ماهی 🐟/fɪʃ/
Shark 👈کوسه 🦈 /ʃɑːrk/
Whale 👈 نهنگ 🐋/weɪl/
Dolphin 👈 دلفین 🐬/ˈdɑːlfɪn/
sea lion 👈شیر دریایی/ˈsiː ˈlaɪən/
Octopus 👈اختاپوس 🐙/ˈɑːktəpəs/
Crab 👈خرچنگ 🦞/kræb/
shrimp 👈میگو 🦐/ʃrɪmp/
Starfish 👈ستاره دریایی  /ˈsiːˌstɑːrfɪʃ/
crown starfish 👈ستاره دریایی تیغ دار/ˈkraʊn ˈsiːˌstɑːrfɪʃ/
Seahorse  👈اسب دریایی/ˈsiːˌhɔːrs/
Jellyfish 👈عروس دریایی 🪼/ˈdʒɛlɪfɪʃ/
squid 👈ماهی مرکب/skwɪd/
blue whale 👈نهنگ آبی 🐋/ˈbluː weɪl/
Coral 👈 مرجان 🪸ˈkɔːrəl
Humboldt squid 👈ماهی مرکب هومبولت/ˈhʌmbəlt skwɪd/

اسامی حیوانات به انگلیسی ( حشرات ، Insects )

اسامی حیوانات به انگلیسیترجمه تلفظ
Honeybee 👈زنبور عسل 🐝/ˈhʌnibˌiː/
Ant 👈مورچه 🐜/ænt/
moth ، Butterfly 👈پروانه 🦋/ˈbʌtərˌflaɪ/
Beetle 👈سوسک 🪳/ˈbiːtəl/
Fly 👈مگس 🪰/flaɪ/
Mosquito 👈پشه/məˈskiːtoʊ/
Grasshopper 👈ملخ 🦗/ˈgrɑːsˌhɑːpər/
Dragonfly 👈سنجاقک /ˈdræɡənˌflaɪ/
Spider 👈عنکبوت 🕷️ 🕸️/ˈspaɪdər/
Worm 👈کرم 🪱/wɜːrm/
Flea 👈کک/fliː/
Centipede 👈هزار پا /ˈsɛntipɪd/
Scorpion 👈عقرب/ˈskɔːrpiən/
Termite 👈موریانه /ˈtɜːrmaɪt/
Ladybug 👈کفشدوزک 🐞ˈleɪdiˌbʌɡ.
Cockroach 👈سوسک شاخ دار  /ˈkɑːkrəʊtʃ/

نکات مهم

یادگیری اسامی حیوانات به انگلیسی می تواند راهی برای تقویت دایره لغات شما شود و سرگرم کننده جالبی است در ادامه چند نکته برای بهتر یادگرفتن اسامی حیوانات به انگلیسی آورده ایم.

– بهترین راه برای شروع یادگیری ، تمرین کردن با اسامی حیواناتی است که از قبل با آنها آشنا هستید .
– استفاده کردن از کارت های تصویری می تواند به شما کمک کند تا سریع تر ، اسامی حیوانات به انگلیسی را یاد بگیرید.
– بازی های سرگرم کننده ، جذاب و متفاوتی وجود دارد مانند پازل ، مسابقه کلمات و بازی های حافظه که استفاده از آنها باعث می شود از یادگیری خسته نشوید .
– هنگام انجام کارهای روزمره این اسامی را با خود تکرار کنید به طور مثال :


” I hear a bird “
” I see a cat “

تلفظ هایی که برایتان آورده ایم استاندارد هستند اما در برخی از مناطق مختلف انگلیسی که زبان هایشان مقداری باهم متفاوت است تلفظ اسامی هم تغییر می کند.

سخن پایانی

ما در این مقاله آموزشی رایج ترین ، اسامی حیوانات به انگلیسی را به همراه دسته بندی هایشان برای شما آوردیم . شما با تمرین مداوم و تکرار می توانید به راحتی تسلط لازم را پیدا کنید و از این کلمات در صحبت های روزمره تان استفاده کنید . امیدواریم این مطالب برایتان مفید بوده باشد .

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *