گرامر too و enough در زبان انگلیسی

گرامر too و enough

گرامر too و enough در جملات

در این مقاله از آموزش های زبان انگلیسی با کامران کروژدهی می خواهیم به آموزش گرامر too و enough بپردازیم پس اگر شما هم قصد یادگیری این قید های مهم در زبان انگلیسی هستید پیشنهاد می کنیم تا پایان مقاله همراه ما باشید.

انواع مختلفی از قیدها در زبان انگلیسی وجود دارند که برای بیان کمیت و شدت یک چیز به کار می روند. قید های too و enough جزء قیدهای مقدار قرار می گیرند. در ادامه به معرفی قید مقدار می پردازیم و سپس گرامر too و enough را به شما آموزش می دهیم. پیشنهاد می کنیم قبل از شروع این مقاله حتما فایل صوتی زیر را گوش دهید.

فایل صوتی آموزش مقاله

قید مقدار چیست ؟

قید مقدار یا همان (Adverbs of Degree) شدت یا ضعف کاری را نشان میدهد. به عنوان مثال زمانی که میخواهیم بگیم او خسته است از جمله زیر استفاده میکنیم

She is tired

حال اگر بخوایم بگیم او خیلی خسته است (مقدار خستگی او را نشان دهیم ) از قید مقدار استفاده میکنیم .به جمله ی زیر توجه کنید

she is very tired

قید های مقدار به چند دسته تقسیم میشوند؟

در زبان انگلیسی قید های مقدار به دو دسته تقسیم میشوند که استفاده از انها در جمله باعث مثبت یا منفی شدن معنای جمله شما بشود.

دسته بندی قید مقدار:

قید های مقدار که به شدت جمله شما می افزایند و

قید های مقدار که از شدت جمله شما می کاهند

گرامر too و enough

كلمه ی too به معنای « زیاد » یا « بیش از حد » می باشد و قبل از یك صفت یا قید به كار می رود و نشان می دهد که شدت آن صفت یا قید بیش از اندازه ی مورد نیاز ماست .
too قبل از صفت به معنی (خیلی، آنقدر زیاد) بوده و به جمله مفهوم منفی می دهد.
مثال:

(قبل از صفت )I just took a shower but the water was too cold

من حمام کردم اما آب زیادی سرد بود

(قبل از صفت )This coffee is too sweet

قهوه من زیادی شیرین است .

(قبل از صفت ).two hours is too long to wait

دوساعت معطل ماندن خیلی زیاده

(قبل از قید ).it happened too quickly, so I just didn’t see it

آن خیلی سریع اتفاق افتاد و نتونستم ببینمش .

(قبل از قید )you’re driving too fast

تو خیلی سریع رانندگی میکنی

(قبل از قید )My daughter writes too sloppily

دخترم خیلی شلخته می نویسه

توجه : فعل جمله پس از too بصورت مصدر (با to) بکار می رود. مثال:

.The water is too cold to swim
.The tea is too hot to drink

توجه : اگر بخواهیم فعل جمله را به شخصی نسبت دهیم، پس از too از for همراه با مفعول یا ضمیر مفعولی استفاده می کنیم. مثال:

.The water is too cold for him to swim
.The tea is too hot for me to drink
.It’s too dangerous for children to go swimming at that beach

نکات  مهم  too و enough

نکات مهم در گرامر too و enough

توجه :

توجه داشته باشید که نباید فاعل ابتدای جمله را مجددا در انتهای جمله و به عنوان مفعول ذکر کنید.
بنابر این جملات زیر نادرست است:

(نادرست).These shoes are too small for me to wear them

.These shoes are too small for me to wear

(نادرست).The box is too heavy for me to lift it

.The box is too heavy for me to lift

(نادرست).He speaks too fast to understand him

.He speaks too fast to understand

همان طور که پیداست، them ، it و him اضافی اند و باید حذف شوند.

توجه : نکته ای که در استفاده از گرامر too و enough باید به آن توجه کنیم این است که گاهی اوقات می توانیم ( مفعول شخصی + for ) را حذف كنیم.
هر گاه فاعل ابتدای جمله انجام دهنده ی مصدر با to بود نیازی به نوشتن ( مفعول شخصی + for ) نیست.
مثال

.My father is too old to play football

پدرم که فاعل ابتدای جمله است نمی تواند فوتبال بازی کند.

.These shoes are too small for me to wear

این کفش ها که فاعل ابتدای جمله است انجام دهنده ی مصدر با to یعنی پوشیدن نمی باشد، بنابر این در این جمله می توان ( مفعول شخصی + for ) را نوشت.

تفاوت های too و enough

تفاوت too و enough در انگلیسی

توجه : گاهی اوقات بعد از too می توان از much و many اسفاده کرد. به کاربرد آن توجه کنید :

too much + اسم غیر قابل شمارش + …

too many + اسم قابل شمارش جمع + …

She ate too much chocolate. Now she feels sick.(اسم غیر قابل شمارش)

You should be more careful. You’ve made too many mistakes so far.(اسم قابل شمارش جمع)

کاربرد های گرامر too و enough

enough به معنای « كافی » و « به اندازه ی کافی » دارای دو كاربرد می باشد.
enough بعد از صفت به معنی (به اندازه کافی) بوده و به جمله مفهوم مثبت می دهد. مثال:

Adjective + enough

مثال : در مثال های زیر صفات Good و Tall و Beautiful قبل از enough به کار برده شده اند .

I’m not tall enough to reach the top shelf

به اندازه ی کافی قد بلند نیستم که دستم به قفسه ی بالا برسد.

Your marks are good enough to study at Harvard University

نمرات تو به اندازه ی کافی خوب هستند که در دانشگاه هاروارد تحصیل کنی.

She is beautiful enough to be a fashion model

او به اندازه ی کافی زیبا هست که یک مدل باشه.

Adverb + enough

در مثال های زیر واژه ی enough بعد از قید وصفی آمده است:

You should drive carefully enough tonight.

تو می بایست امشب با دقت کافی رانندگی کنی.

Our English teacher taught this grammar well enough.

معلم انگلیسی ما این گرامر را به اندازه ی کافی خوب تدریس کرد.

I couldn’t write quickly enough and I ran out of time.

من نتونستم به اندازه ی کافی سریع بنویسم و وقتم تموم شد.

گرامر too و enough برای Enough + Verb

📑Enough + Verb

در مثال های زیر enough با فعل آمده است:

Make sure you drink enough during the day.

اطمینان حاصل کن که در طول روز به اندازه ی کافی (آب) مینوشی.

I don’t read enough but I’m going to start downloading books to my phone.

به اندازه ی کافی کتاب نمی خوانم اما قصد دارم شروع به دانلود کتاب در موبایلم کنم.

Last week I worked enough to be able to pay the bills.

من هفته ی پیش به اندازه ی کافی کار کردم که بتونم قبوض رو پرداخت کنم.

مثال هایی از Enough + noun

Enough + noun

در مثال های زیر واژه ی enough قبل از اسم آمده است: در مثال های اول و دوم با اسم غیر قابل شمارش (uncountable noun) و در مثال های سوم و چهارم با اسم قابل شمارش (countable noun) آمده است:

I have enough money to rent a bigger apartment.

من پول کافی برای اجاره ی یک آپارتمان بزرگتر را دارم.

Mina still has enough energy to play volleyball again.

مینا انرژی کافی برای دوباره والیبال بازی کردن رو داره.

There are enough apples and oranges in the refrigerator.

به اندازه ی کافی سیب و پرتقال در یخچال هست.

Are there enough people to playe football with?

به اندازه ی کافی نفر داریم که باهاشون فوتبال بازی کنیم؟

منفی کردن enough

Not + enough

در مثال های زیر واژه ی enough در جمله به صورت منفی آمده است:

I have some money but not enough to buy a motor cycle.

مقداری پول دارم اما نه اونقدر کافی که یک موتور سیکلت بخرم.

I studied for my history exam but not enough to pass it.

واسه امتحان تاریخ مطالعه کردم اما نه به اندازه ی کافی که پاسش کنم.

در این مثال enough به صورت ضمیر آمده است:

A: Do you want more coffee?

B: No, I have had enough, thanks.

قهوه ی بیشتری میخوای؟

نه، به اندازه ی کافی نوشیدم. ممنون.

.He is old enough to go to school

او به اندازه کافی بزرگ شده که به مدرسه برود.

.It was warm enough to go to school

به اندازه کافی هوا گرم شده که بتوانیم به مدرسه برویم.

توجه :قبل از یك اسم به كار می رود. در این صورت نقش آن صفت است .

enough + اسم

.I have enough money for a holiday (اسم)

.He didn’t get the job because he didn’t have enough experience (اسم)

گاهی اوقات در ادامه ی جمله از فعل استفاده می شود که در این صورت باید از مصدر با to استفاده کرد.
توجه کنید که مصدر با to مفهوم مثبت دارد.

مقایسه گرامر too و enough و کاربرد هر کدام

مصدربا to +اسم+enough

.He had enough experience to get the job

.I didn’t have enough time to finish the exam

جمله ی اول یعنی: ” او تجربه ی کافی برای گرفتن آن کار داشت.”

جمله ی دوم یعنی :” او وقت کافی نداشت تا امتحان را تمام کند.”

توجه : بعد از یك صفت یا قید به كار می رود.

enough + قید / صفت

.She is old enough (صفت)

.He studies hard enough (قید)

جمله ی اول یعنی: ” او به اندازه ی کافی بزرگ است.”

جمله ی دوم یعنی :” او به اندازه ی کافی سخت کار می کند.”

نکته: اگر بخواهیم در ادامه ی جمله از فعل استفاده کنیم باید از مصدر با to استفاده شود و مصدر با to مفهوم مثبت دارد. به کاربرد آن توجه کنید.

کاربردهای too, enough

به مثال های زیر توجه كنید:

.The suitcase was light enough for me to lift

چمدان به اندازه ی کافی سبک بود که من توانستم آن را بلند کنم.

فاعل این جمله یعنی چمدان در ابتدای جمله آمده است اما انجام دهنده ی مصدر با to یعنی بلند کردن نمی باشد، بنابر این می توان این جمله را به صورت ( مفعول شخصی + for ) نوشت. در حقیقت مفعول شخصی انجام دهنده ی مصدر با to ( فاعل مصدر با to ) می باشد.

در کاربرد enough می توانیم ( مفعول شخصی + for ) را حذف كنیم.
هر گاه فاعل ابتدای جمله انجام دهنده ی مصدر با to بود نیازی به نوشتن ( مفعول شخصی + for ) نیست.

.He is not old enough to go to school

جمله ی بالا یعنی : ” او به اندازه ی کافی بزرگ نشده که به مدرسه برود. “

او که فاعل ابتدای جمله است انجام دهنده ی مصدر با to یعنی رفتن می باشد
بنابر این نیازی به نوشتن (مفعول شخصی + for ) نیست

تمرین برای گرامر too و enough در زبان انگلیسی

در آخر تعدادی تمرین قرار داده ایم تا بتوانید با استفاده از آن ها میزان یادگیری خود را از این مقاله محک بزنید. پیشنهاد می کنیم حتما به این تمرین پاسخ داده و جواب خود را درون کامنت ها برای ما ارسال کنید. تا درستی یا نادرستی پاسخ شما را بررسی کرده و به شما اعلام کنیم.

تمرین ) جای خالی را با too یا enough پر کنید :

1.I am ____________ tired to go out. (too / enough)
2.This food is _____________ spicy. (too / enough)
3.He is _____________ intelligent to become a doctor. (too / enough)
4.We have _____________ time to get to the movie. (too / enough)
5.There is ______________ water in the glass. (too / enough)

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *