نقل قول مستقیم و غیر مستقیم Reported & Indirect) Speech)

بروز رسانی شده در 21 اسفند1401

1 / 5. تعداد رای: 1

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

مقایسه نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

در این مقاله آموزشی قصد داریم تا به شما زبان آموزان عزیز نقل قول مستقیم و غیر مستقیم و تفاوت هایشان را آموزش دهیم. تا پایان این مقاله آموزشی با یادگیری زبان انگلیسی با کامران  همراه باشید.

نقل قول مستقیم:
به جمله جک گفت: “من به مدرسه می روم.” توجه نمایید.
در زبان انگلیسی هرگاه جملات شخص غایب را عینا و بدون هیچ تغییری بیان کنیم، به آن نقل قول مستقیم گفته می شود. مثال:

“Jack said, “I am going to school.

“My teacher said, ” you are a very hard-working student.

جهت بیان نقل قول مستقیم، از زمان مناسب فعل say و علامت (,) استفاده می نماییم. سپس جمله مورد نظر را بدون هیچ تغییری داخل گیومه (“ ”) می نویسیم. مثال:

.”They said, “The weather is awful
.”They said to me, “The weather is awful

نقل قول غیر مستقیم:

در نقل قول غیر مستقیم، جملات شخص غایب را با اندکی تغییر و با حفظ مفهوم آن بیان می کنیم.
به جمله جک گفت: “من به مدرسه می روم.” توجه نمایید.
در نقل قول غیر مستقیم جمله فوق بصورت (جک گفت که او به مدرسه رفت.) نوشته می شود. مثال:

.Jack said that he went to school

توجه : برای تغییر جملات نقل قول مستقیم به نقل قول غیر مستقیم بصورت زیر عمل می کنیم:

1 – علامت (,) را حذف نموده و بجای آن از حرف ربط that استفاده می کنیم.
2 – علامت (“ “) را از جمله حذف می کنیم.
3 – زمان جمله نقل شده را یک زمان به عقب می بریم.
4 – در ضمایر فاعلی، مفعولی و صفات ملکی از الگوی زیر پیروی می کنیم:

I ►He / She
You ► I / We
We ► They

مقایسه انواع نقل قول

5 – در صورت نیاز از الگوهای زیر برای تبدیل لغات استفاده می کنیم:

this► that
these ►those
here ►there
now ► then
ago ► before
today ► that day
yesterday ►the day before
tomorrow ►the next day

مثال:

.”They said, “The weather is awful
.They said that the weather was awful►
.”Dan said, “We all had the flu
.Dan said that they all had had the flu►

توجه : حرف ربط that در جملات غیر مستقیم می تواند حذف شود.
مثال:

They said the weather was awful.

Dan said they all had had the flu.

توجه : برای تبدیل جملات نقل قول مستقیم امری به نقل قول غیر مستقیم از الگوی زیر پیروی می کنیم:

… + مصدر(با to) + مفعول + said/told/asked + فاعل

مثال:

“.He said, “Read the book
.He asked me to read the book►

.”She told Dan, “Call me tomorrow
.She told Dan to call her the next day►

توجه : اگر جمله نقل قول مستقیم درخصوص یک رویداد علمی و یا حقیقت انکار نشدنی باشد، هنگام نوشتن جمله نقل قول غیر مستقیم تغییر زمان نخواهیم داشت.
مثال:

They said that English is an international language.

Our professor said Asia is the largest continent in the world.

آموزش زبان انگلیسی با بهترین متد تدریس _ رایگان