نقل قول مستقیم و غیر مستقیم Reported & Indirect) Speech)

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

مقایسه نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

در این مقاله آموزشی قصد داریم تا به شما زبان آموزان عزیز نقل قول مستقیم و غیر مستقیم و تفاوت هایشان را آموزش دهیم. تا پایان این مقاله آموزشی با یادگیری زبان انگلیسی با کامران  همراه باشید.

نقل قول مستقیم:
به جمله جک گفت: “من به مدرسه می روم.” توجه نمایید.
در زبان انگلیسی هرگاه جملات شخص غایب را عینا و بدون هیچ تغییری بیان کنیم، به آن نقل قول مستقیم گفته می شود. مثال:

“Jack said, “I am going to school.

“My teacher said, ” you are a very hard-working student.

جهت بیان نقل قول مستقیم، از زمان مناسب فعل say و علامت (,) استفاده می نماییم. سپس جمله مورد نظر را بدون هیچ تغییری داخل گیومه (“ ”) می نویسیم. مثال:

.”They said, “The weather is awful
.”They said to me, “The weather is awful

نقل قول غیر مستقیم:

در نقل قول غیر مستقیم، جملات شخص غایب را با اندکی تغییر و با حفظ مفهوم آن بیان می کنیم.
به جمله جک گفت: “من به مدرسه می روم.” توجه نمایید.
در نقل قول غیر مستقیم جمله فوق بصورت (جک گفت که او به مدرسه رفت.) نوشته می شود. مثال:

.Jack said that he went to school

توجه : برای تغییر جملات نقل قول مستقیم به نقل قول غیر مستقیم بصورت زیر عمل می کنیم:

1 – علامت (,) را حذف نموده و بجای آن از حرف ربط that استفاده می کنیم.
2 – علامت (“ “) را از جمله حذف می کنیم.
3 – زمان جمله نقل شده را یک زمان به عقب می بریم.
4 – در ضمایر فاعلی، مفعولی و صفات ملکی از الگوی زیر پیروی می کنیم:

I ►He / She
You ► I / We
We ► They

مقایسه انواع نقل قول

5 – در صورت نیاز از الگوهای زیر برای تبدیل لغات استفاده می کنیم:

this► that
these ►those
here ►there
now ► then
ago ► before
today ► that day
yesterday ►the day before
tomorrow ►the next day

مثال:

.”They said, “The weather is awful
.They said that the weather was awful►
.”Dan said, “We all had the flu
.Dan said that they all had had the flu►

توجه : حرف ربط that در جملات غیر مستقیم می تواند حذف شود.
مثال:

They said the weather was awful.

Dan said they all had had the flu.

توجه : برای تبدیل جملات نقل قول مستقیم امری به نقل قول غیر مستقیم از الگوی زیر پیروی می کنیم:

… + مصدر(با to) + مفعول + said/told/asked + فاعل

مثال:

“.He said, “Read the book
.He asked me to read the book►

.”She told Dan, “Call me tomorrow
.She told Dan to call her the next day►

توجه : اگر جمله نقل قول مستقیم درخصوص یک رویداد علمی و یا حقیقت انکار نشدنی باشد، هنگام نوشتن جمله نقل قول غیر مستقیم تغییر زمان نخواهیم داشت.
مثال:

They said that English is an international language.

Our professor said Asia is the largest continent in the world.

گردآوری شده توسط تیم تحریریه کروژدهی

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *