قید حالت و جایگاه آن در جمله + روش ساخت

بروز رسانی شده در 30 بهمن1401

4.5 / 5. تعداد رای: 2

قید حالت

قید حالت (Adverbs of manner):

قید حالت چگونگی انجام یک کار را توضیح می‌دهد یا به عبارتی فعل را توصیف می‌کند.

ما در زبان انگلیسی اگر به یک صفت ly اضافه کنیم تبدیل به قید حالت می‌شود.

فایل صوتی آموزش مقاله

مثال:
Adjective Adverb of manner

careful + ly = carefully

recent + ly = recently

easy+ ly = easily

serious + ly = seriously

happy+ ly = happilly

careless+ly= carelessly

slow+ ly = slowly

nice+ly = nicely

sad+ ly= sadly

beautiful + ly = beautifully

quick+ ly = quickly

نکته: قید های حالت معمولا بعد از فعل می آیند.

✅ He behaved calmly.
او با آرامش رفتار کرد.

✅He runs quickly.
او سریع میدود.

✅I drive carefully.
من با دقت رانندگی میکنم.

✅ He translated the text easily.
او متن را به راحتی ترجمه کرد.

✅ He spoke angrily.
او با عصبانیت صحبت کرد.

✅ He opened the door quietly.

او در را به آرامی باز کرد.

📑 نکته: صفت good شکل مفعولی آن well هست:

✅You speak English very well

نکته:
اگر در آخر صفتی حرف y وجود داشته باشد، آن را به i تبدیل می‌کنیم و بعد ly را به آخر صفت اضافه می‌کنیم:
angry (عصبانی) → angrily (با عصبانیت)
greedy (حریص) → greedily (حریصانه)
easy (آسان) → easily (به آسانی)
happy (خوشحال) → happily (با خوشحالی)

نکته ۲: اگر در آخر صفت حروف le وجود داشته باشند، e را حذف می‌کنیم و فقط به آخر آن y اضافه می‌کنیم:
terrible (وحشتناک) → terribly (به طرز وحشتناک)
simple (ساده) → simply (به سادگی، به آسانی)
capable (شایسته) → capably (به طور شایسته)

نکته 3: بعضی از صفات برای تبدیل شدن به قید حالت ly نمی‌گیرند و حالت صفت و قید آن ها یکی است. کلمات زیر هم در نقش صفت و هم در نقش قید می توانند در جمله استفاده شوند:
hard – near – fast – low – high – early – late – far

مثالهای زیر را با دقت بخوانید تا با حالت قید و صفت این کلمات در جمله آشنا شوید:

✅Sarah is a fast runner (در نقش صفت)
سارا یک دونده سریع است.

✅Albert runs fast ( در نقش قید)
آلبرت سریع می‌دود.

✅ Reza works really hard. ( در نقش قید)
رضا واقعا سخت کا میکنه.

✅This job is very hard. (در نقش صفت)

این شغل خیلی سخت هست.

 قید حالت چیست؟

در این مقاله آموزشی قصد داریم تا به شما زبان آموزان عزیز یکی از پرکاربردترین مباحث گرامر یعنی قید حالت یا adverb of manner و جایگاه آن در جمله و تمامی نکات آن را به شما توضیح دهیم. تا پایان این مقاله آموزشی با یادگیری زبان با کامران همراه باشید.

قید حالت قیدی است که چگونگی انجام کاری را در جمله نشان می‌دهد.
به ما می گوید که کاری به چه کیفیتی و یا در چه وضعیتی انجام شده است.
برای مثال در جمله “او به زیبایی نقاشی می کند.” کلمه “به زیبایی” قید حالت است و فعل نقاشی کردن را برای ما توصیف می کند.
در جملات زیر قید حالت با رنگ قرمز مشخص شده است:

.He drives slowly
.They hunted the bear easily
.We cleaned the car carefully

نحوه ساختن قید حالت

در اکثر مواقع برای ساختن قید حالت در زبان انگلیسی به آخر صفت ly اضافه می‌کنیم:

قید حالتصفتquickly – به سرعت quick – سریعkindly – مهربانانه kind – مهربانcarefully – با دقت careful – دقیقgreedily – حریصانه greedy – حریصslowly – به آهستگی slow – آهستهbadly – به طور بدی bad – بدseriously – به طور جدی serious – جدیbeautifully – به زیبایی beautiful – زیبا

چند نکته مهم درباره قید حالت

قید حالت
قید حالت در جمله

نکته 1: اگر در آخر صفتی حرف y وجود داشته باشد، آن را به i تبدیل می‌کنیم و بعد ly را به آخر صفت اضافه می‌کنیم:

angry (عصبانی) → angrily (با عصبانیت)
greedy (حریص) → greedily (حریصانه)
easy (آسان) → easily (به آسانی)
happy (خوشحال) → happily (با خوشحالی)

نکته 2: اگر در آخر صفت حروف le وجود داشته باشند، e را حذف می‌کنیم و فقط به آخر آن y اضافه می‌کنیم:

terrible (وحشتناک) → terribly (به طرز وحشتناک)
simple (ساده) → simply (به سادگی، به آسانی)
capable (شایسته) → capably (به طور شایسته)

نکته 3: بعضی از صفات برای تبدیل شدن به قید حالت ly نمی‌گیرند و حالت صفت و قید آن ها یکی است. کلمات زیر هم در نقش صفت و هم در نقش قید می توانند در جمله استفاده شوند:

hard – near – fast – low – high – early – late – far

مثالهای زیر را با دقت بخوانید تا با حالت قید و صفت این کلمات در جمله آشنا شوید:

.Jack is a fast runner

جک یک دونده سریع است.

.Jack runs fast

جک سریع می‌دود.

جایگاه قید حالت در جمله

در جمله اول کلمه fast در نقش صفت آمده است و Jack را توصیف میکند.
اما در جمله دوم نقش قید را دارد و فعل جمله یعنی runs را توصیف میکند.

.This math problem is hard and we try hard to solve it

این مسئله ریاضی سخت است و ما سخت تلاش می‌کنیم تا آن را حل کنیم.

در این مثال دو کلمه hard داریم.
در جمله اول نقش صفت را دارد زیرا math problem را که یک اسم است را توصیف میکند و در جمله دوم فعل جمله یعنی try را توصیف میکند.

جایگاه قید حالت در جمله به نوع فعل بستگی دارد.
اگر فعل جمله از نوع افعال لازم باشد (فعلی که به مفعول نیاز ندارد) ، در این صورت قید حالت بلافاصله بعد از فعل می آید. مثال:

.He runs quickly

او با سرعت می دود.

در این مثال فعل run نیازی به مفعول ندارد و قید جمله یعنی کلمه quickly بعد از آن قرار گرفته است.

اما اگر فعل جمله از نوع افعال متعدی باشد (فعلی که به مفعول نیاز دارد)، در این صورت قید حالت بعد از مفعول می آید. مثال:

.Mina translated the text easily

مینا متن را به راحتی ترجمه کرد.

روش ساختن قید حالت در زبان انگلیسی

در این جمله فعل translated از نوع افعال متعدی است و مفعول آن the text می باشد که قید حالت easily بعد از آن آمده است.

نکته مهم: اگر در جمله قید مکان و یا قید زمان داشته باشیم، قید حالت را قبل از این دو قید قرار می دهیم.
اگر در جمله هر دو قید زمان و مکان با هم باشند، قید حالت را قبل از قید مکان قرار میدهیم.
به جملات زیر دقت کنید:

.Amin parked the car carefully in the yard

در این جمله قبل از قید مکان (in the yard) آمده است.

.Amin parked the car carefully last night

در این مثال قید حالت (carefully) قبل از قید زمان (last night) آمده است.

.Amin parked the car carefully in the yard last night

در این جمله قید مکان و زمان هر دو در جمله هستند، بنابر این قید حالت قبل از قید مکان آمده است.

نکته

اگر یک صفت خود انتهایش ly- داشته باشد برای تبدیل کردن آن به قید از ساختار in a …. way استفاده می‌کنیم.

Silly > in a silly way                                                                                  Friendly > in a friendly way

نحوه ساخت قید حالت

توجه کنید

توجه کنید که برخی از واژه‌ها هم صفت و هم قید هستند، مثلا hard و late و fast.

.They all worked hard

همه آنها سخت کار کردند.

.She usually arrives late

او معمولا دیر می‌رسد.

قیدهای hardly و lately هیچ ارتباط معنایی با صفت hard و late ندارند و معانی خاص خود را دارند.
hardly به معنای “به ندرت، به زحمت، کم” و lately به معنای “اخیرا” است.
به مثال‌ها نگاه کنید:

.He could hardly walk

او به زحمت می‌توانست راه برود.

.I haven’t seen John lately

من اخیرا “جان” را ندیده‌ام.

علت استفاده از قیدهای حالت

ما در انگلیسی به شیوه دیگری هم می‌توانیم قید حالت بسازیم: با ساختن عبارتی با like.
وقتی بعد از like که به معنای “شبیه، مثل” است یک اسم بیاوریم آن عبارت،
اگر یک صفت خود انتهایش ly- داشته باشد برای تبدیل کردن آن به قید از ساختار in a …. way استفاده می‌کنیم.

Silly > in a silly way Friendly > in a friendly way

توجه کنید

توجه کنید که برخی از واژه‌ها هم صفت و هم قید هستند، مثلا hard و late و fast.

They all worked hard

همه آنها سخت کار کردند.

She usually arrives late

او معمولا دیر می‌رسد.

قیدهای hardly و lately هیچ ارتباط معنایی با صفت hard و late ندارند و معانی خاص خود را دارند.
hardly به معنای “به ندرت، به زحمت، کم” و lately به معنای “اخیرا” است.
به مثال‌ها نگاه کنید:

.He could hardly walk

او به زحمت می‌توانست راه برود.

کاربردهای قیدهای حالت انگلیسی

.I haven’t seen John lately

من اخیرا “جان” را ندیده‌ام.

ما در انگلیسی به شیوه دیگری هم می‌توانیم قید حالت بسازیم: با ساختن عبارتی با like.
وقتی بعد از like که به معنای “شبیه، مثل” است یک اسم بیاوریم آن عبارت، یک قید محسوب می‌شود. به مثال‌ها توجه کنید:

.She slept like a baby

او مثل نوزاد می‌خوابد.

.He ran like a rabbit

او مثل خرگوش می‌دود.

ما معمولا با افعال ربطی (… be, feel, taste, smell, look, seem, sound) از قیدهای عبارتی با like استفاده می‌کنیم.
(برای اطلاعات بیشتر به بخش افعال ربطی مراجعه کنید.)

.Her hands felt like ice

دست‌های او مثل یخ سرد بود.

.It smells like fresh bread

بویی مثل بوی نان تازه می‌دهد.

توجه داشته باشید که از قیدهایی که ساختاری به غیر از (… like) دارند نمی‌توانیم بعد از افعال ربطی استفاده کنیم.
یعنی نمی‌توانیم بعد از افعال ربطی قیدهایی با ly- بیاوریم.
به نمونه‌های زیر توجه کنید:

.They looked happily (نادرست)

.They looked happy (درست)

.That bread smells deliciously (نادرست)

.That bread smells delicious(درست


Test:

1) This is a very important question. Please think……….. before you answer.

A: carefully
B: careful
C: good
D: suddenly

2) They played football………… .

A: good
B: bad
C: well
D: quiet

آموزش زبان انگلیسی با بهترین متد تدریس _ رایگان