جلسه مقدماتی

ویدیوی مقدماتی دوره مکالمه گروه دورازدهم
در دوره های قبل نتایج شرکت کنندگان بینظیر بوده، ایمان دارم این دوره راهگشای زبان انگلیسی شما برای همیشه خواهد بود.

جلسه اول

در اولین جلسه از دوره آینده ساز به مکالمات بین دو فرد در احوال پرسی رسمی پرداخته ایم. همچنین گرامر I am thinking of و thinking about را هم یاد خواهید گرفت.

جلسه دوم

در جلسه دوم برخلاف جلسه اول به مکالمات احوال پرسی در یک موقعیت غیر رسمی پرداخته ایم. همچنین گرارمر فوق العاده have got مخصوص مکالمه را یاد خواهیم گرفت.

جلسه سوم

در جلسه سوم از دوره آینده ساز به مکالمات معارفه رسمی میپردازیم. و پس از تماشای این جلسه خواهید توانست به راحتی معارفه بین دو یا چند نفر را انحام دهید.

جلسه چهارم

همانطور که مشاهده خواهید کرد، در جلسه چهارم تمرکز ما بر روی معارفه غیر رسمی که معمولا بین دو یا چند دوست انجام می شود می باشد.

جلسه پنجم

در جلسه پنجم با هم خواهیم دید که …
منتظر بارگذاری جلسه باشید.

 

جلسه ششم

در جلسه ششم با هم خواهیم دید که …
منتظر بارگذاری جلسه باشید.

 

جلسه هفتم

در جلسه هفتم با هم خواهیم دید که …
منتظر بارگذاری جلسه باشید.