گزارش کار اول دوره جامع

نام(ضروری)
لطفاً یک مقدار از 1 تا 105 وارد نمایید.
لطفاً یک مقدار کوچکتر یا مساوی 20 را وارد نمایید.
آیا کتاب دوره جامع به دست شما رسیده است؟
دوره را به صورت 142 روزه میخوانید یا 71 روزه؟
لطفاً یک مقدار کوچکتر یا مساوی 40 را وارد نمایید.
میزان رضایت شما از پشتیبان آموزشی چقدر است؟
میزان رضایت شما از تماس های روابط عمومی چقدر است؟