گرامر انگلیسی به زبان ساده + آموزش 3 مقولات دستوری

تیم تحریریه

بروز رسانی شده در : 1403/04/06

گرامر انگلیسی به زبان ساده

گرامر انگلیسی به زبان ساده مجموعه ای از قواعد و قوانین در زبان است که ساختار ، ترکیب کلمات و جمله ها را مشخص می کند. به عبارت دیگر گرامر به ما می گوید که چطور کلمات را به درستی در کنار هم قرار دهیم تا بتوانیم جمله های با معنی و قابل درک بسازیم. در اینجا گرامر پایه و چند بخش مهم را برای شما شرح می دهیم پس تا پایان مقاله گرامر انگلیسی به زبان ساده همراه ما باشید .

گرامر انگلیسی به زبان ساده چگونه است ؟

ترتیب قرار گرفتن اجزا جمله در گرامر انگلیسی به زبان ساده عبارتند از :

فعل (verb) : عمل یا کاری است که انجام می شود.
فاعل ( Subject) : کننده کار است و قبل از فعل می آید.
مفعول (Object) : چیزی یا اشیائی است که توسط فاعل کار بر روی آن انجام می شود.

در ادامه گرامر انگلیسی به زبان ساده ، قواعدها ، قید ها ، ضمایر ، مقولات دستوری ،الگو های جمله ،زمان حال ساده ، زمان آینده ساده ،زمان حال استمراری ، زمان گذشته استمراری و افعال بی قاعده را با جزییات برای شما آورده ایم.

۱. الگوهای جمله در گرامر انگلیسی به زبان ساده


sentence : Subject + verb + Object

مفعول (Object)فعل ( Verb)فاعل (Subject)
a novelreadsNastaran
ArabicstudiesMostafa

Patterns : Subject + verb + Complement

روش های تشخیص Complement (متمم ،کامل کننده):
۱. اگر در پاسخ به سوال چه چیزی را ، چه کسی را ، چه چیز هایی را و چه کسانی را پاسخ منطقی داشته باشیم در این صورت بعد از فعل ، مفعول و در غیر این صورت متمم داریم.
۲.اگر فعل جمله جزو یکی از افعال ربطی یا افعال حسی باشد در این صورت بعد از فعل متمم و در غیر این صورت مفعول داریم.

افعال ربطی ( Liking verbs ) در گرامر انگلیسی به زبان ساده شامل :

افعال tobe توبی ( am ، is ، are )
(Seem بنظر رسیدن)
(Feel احساس کردن )

Complement(کامل کننده)فعل ( Verb)(Subject) فاعل
TiredFeelThe children 
بچه ها احساس خستگی می کنند.
SmallSeemsThe shop
این مغازه کوچک بنظر می رسد.

۲. ضمیر (Pronoun)


در گرامر انگلیسی به زبان ساده ضمیر کلمه ای است که جایگزین اسم در جمله می شود تا از تکرار آن جلوگیری کند .

صفات ملکیpossessive adjectivesضمایر ملکی Possessive pronounsضمایر فاعلیSubject Pronoun ضمایر مفعولی Object Pronoun 
My Mine مال منI من Me مرا ، به من 
yourYours مال توYou توYou تو را ، به تو 
HisHis  مال او He ( او (مذکرHim او را ، به او 
HerHers مال او She   ( او (مونثHer او را ، به او 
itsIts مال آنIt آن It آن را ، به آن 
OurOurs مال ما We  ماUs ما را ، به ما
yourYours مال شما You  شماYou شما را ، به شما 
TheirTheirs مال آنهاThey آنهاThem آنها را ، به آنها 

بعد از فعل

در این مثال Him یک ضمیر مفعولی است و بعد از فعل آمده است.

.My mothers brother wants a cup. Please give …………Him ………….. a  cup
برادر مادرم یک فنجان می خواهد.لطفا به او یک فنجان بدهید.

بعد از حروف اضافه

حروف اضافه عبارتند از : In ، on ، at ، to ، for ، from ، by ، whit ، without ، after ، before

۳. مقولات دستوری :

اسم ( noun ) : کلمه ای است که برای نام گذاری انسان ، حیوان ، شئ و یا حالتی به کار می رود.

Reza / Maryam
Dog سگ / Lion شیر
Table میز/ Door در
Beauty زیبایی

فعل ( verb ) : عمل یا کاری است که انجام می شود.

  • افعال توبی : To be : am ،is ، are
  • افعالی اصلی main

صفت ( Adjective) : کلمه ای است که برای کیفیت یا کمیت اسم بعد از خودش به کار می رود .
مثال : Blue hat در این جا کلاه اسم و آبی صفت است.
در Young man به معنی جوان و صفت است . man به معنای مرد اسم است.

نکته : رنگ ها از لحاظ مقوله دستوری صفت هستند.

صفت هیچ گاه جمع بسته نمی شود چه با اسم مفرد ( singular ) و چه با اسم جمع (Plural)

That is a small room
Those are small room’s

در اینجا small به معنای کوچک و صفت است و در هر دو جمله با اسم مفرد و جمع ، جمع بسته نمی شود.

صفت بعد از افعال tobe به کار می رود .

.The bag’s are new
در این مثال معنی جمله ، کیف ها جدید هستند که are جزو افعال tobe است و new صفت است به معنای ، جدید.

.The weather is warm
در مثال بالا معنی جمله ، هوا گرم است که is جزو افعال tobe است و warm صفت ، به معنای گرم است.

زمان حال ساده ( Simple Present tense )

کاربرد هایی که در گرامر انگلیسی به زبان ساده می توانیم متوجه شویم که جمله ما در زمان حال ساده است عبارتند از :

۱. بیان جملات واقعی ( وقایع و شرایطی که وجود داشته ، دارند و خواهند داشت .)

Summer follows spring
تابستان به دنبال بهار می آید.

۲. بیان عمل یا کاری که به صورت تکرار و عادت انجام می شود .

Majid usually goes to work by car
مجید معمولا با ماشین به سرکار می رود.

۳. بیان زمان آینده وقتی در جمله از واژه یا عبارت زمان آینده استفاده می شود.

Mina leaves Tehran tomorrow
مینا فردا تهران را ترک می کند.

۴. بیان وقایع و اتفاقات طبیعی و علمی .

The earth goes round the sun
زمین به دور خورشید می چرخد.

قوانین تغییر شکل فعل زمان حال ساده

۱. در گرامر انگلیسی به زبان ساده اگر آخر فعلی به حرف y ختم شده و قبل از آن یکی از حروف صدا دار ( a ، i، o ، u ، e ) بیاید به شرط آنکه فاعل جمله سوم شخص مفرد ( it ، she ، he ) در این صورت به انتهای فعل( s) اضافه می شود .

Play + (s) =Plays
enjoy + (s) =enjoys

۲. اگر آخر فعلی به حرف y ختم شود و قبل از آن یکی از حروف بی صدا بیاید به شرط آنکه فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد در این صورت y را حذف کرده و به جای آن از (ies) استفاده می کنیم.

Cry + ( ies ) = cries
study + ( ies ) = studies

۳. اگر آخر فعلی به یکی از حروف زیر ختم شود ( s ، z ، x ، ch ، sh ) و فاعل سوم شخص مفرد باشد در این صورت به آخر فعل ( es ) اضافه می کنیم .

Wash + ( es ) = washes
search + ( es ) = searches

۴. افعال بی قاعده : افعالی هستند که در زمان حال ساده وقتی فاعل سوم شخص مفرد است بدون هیچ قاعده خاصی شکل شان تغییر می کند.

Go = goes / do = does / have = has

I have a marker ——> she has a marker

زمان آینده ساده ( simple future tense )

عمل یا کاری که در آینده انجام خواهد شد یا قرار است انجام شود.

ساختار جمله آینده ساده :

فاعل + will + فعل ساده + مفعول
Will فعل کمکی زمان آینده ساده است.
برای تمام فاعل‌ها (اعم از مفرد و جمع) از will استفاده می‌شود.
به فعل ing اضافه نمی‌شود.

از مشخصه های این زمان قیود زیر هستند.

This


This afternoon این بعدازظهر
This week این هفته
This month این ماه
This year امسال

Next


Next spring بهار بعدی
Next week هفته بعدی
Next month ماه بعدی
Next year سال بعدی

Tomorrow


Tomorrow morning فردا صبح
Tomorrow evening فردا عصر

Later


Two days later دو روز بعد
Then سپس
Soon به زودی
After a week بعد از یک هفته
In a few days تا چند روز دیگر


تبدیل جمله زیر به آینده ساده :

She studies for her exams every week. او هر هفته برای امتحاناتش مطالعه می کند
She will study for her exams next week.او هفته آینده برای امتحاناتش درس می خواند

زمان حال استمراری ( present continuous tense)

عمل یا کاری که در زمان حال به صورت مستمر و بدون وقفه در حال انجام شدن است .

ساختار جمله حال استمراری

فاعل + افعال to be+ فعل (ing) + مفعول

و از مشخصه های این زمان قیود و افعال هشدار دهنده هستند.

( قیدها ) Adverb : now ، right now ، just now ، at present ، at the moment ، at this moment ، for the time

افعال هشدار دهنده

Look ! نگاه کنید
Be quiet ! ساکت باش
Watch out ! احتیاط کنید
Listen ! گوش کنید
Watch ! تماشا کن
Be careful ! مراقب باشید

به طور مثال :

.The teenagers listening to music right now
نوجوانان همین الان موزیک گوش می کنند در این مثال right now قید است و می توانیم متوجه بشیم که جمله ما حال استمراری است.

تبدیل جمله اول به حال استمراری اینگونه است.

.They play football on the weekends

آخر هفته ها فوتبال بازی می کنند.

.They are playing football on the weekends

آنها آخر هفته ها فوتبال بازی می کنند (حال استمراری)

گذشته استمراری در گرامر انگلیسی به زبان ساده(Past continuous tense)

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی برای بیان فعالیتی که در گذشته در حال انجام بوده، به کار می‌رود.

ساختار جمله گذشته استمراری

فاعل + was/were + فعل (ing) + مفعول

– برای فاعل‌های مفرد سوم شخص (he, she, it) از was استفاده می‌شود.
– برای فاعل‌های جمع و اول شخص مفرد (I) از was استفاده می‌شود.
-برای فاعل‌های جمع دوم شخص (you) و سوم شخص جمع (they) از were استفاده می‌شود.
به فعل ing اضافه می‌شود.

تبدیل جمله اول به گذشته استمراری

I eat breakfast at 7:00 am every day
من هر روز ساعت 7 صبح صبحانه میخورم
I was eating breakfast at 7:00 am yesterday
دیروز ساعت 7 صبح داشتم صبحانه می خوردم

جمع بندی

ما در این مقاله سعی کردیم برخی از گرامر انگلیسی به زبان ساده را برای شما واضح و دقیق توضیح دهیم امیدواریم که این مطالب برای شما مفید باشد.با تمرین و تلاش می توانید به راحتی تمامی قواعد و گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده را یاد بگیرید.

گردآوری شده توسط تیم تحریریه استاد کامران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *