دوست عزیزم

جلسه اول بعد از اتمام جشنواره فروش بر روی سایت قرار خواهد گرفت و دسترسی شما به دوره باز خواهد شد. ضمن اینکه اطلاع رسانی هم خواهد شد. با تشکر