مهم ترین و کاربردی ترین زمان ها در زبان انگلیسی (Tense)

یاسر قادری

بروز رسانی شده در : 1399/08/06

زمان ها در زبان انگلیسی , حال ساده در انگلیسی , ماضی ساده در انگلیسی , ماضی استمراری در انگلیسی , حال کامل در انگلیسی , حال کامل استمراری در انگلیسی , ماضی بعید در انگلیسی , گذشتۀ کامل استمراری در انگلیسی

توضیح زمان ها در زبان انگلیسی

یکبار برای همیشه زمان ها در زبان انگلیسی را یاد بگیریم، این نوشته هر چند کامل نیست اما بسیار مهم هست تا یادش بگیریم.

حال ساده در انگلیسی

از ابتدایی ترین زمان ها در زبان انگلیسی میتوان به حال ساده اشاره کرد.
از حال ساده برای صحبت دربارۀ کارهایی استفاده می‌کنیم که از نظر ما، بلندمدت یا دائمی هستند. حال ساده، صیغۀ بسیار رایج و بسیار مهمی در زبان انگلیسی است.
در این مثال‌ها، می‌بینید که دربارۀ فعالیت‌ها یا رویدادهای همیشگی یا منظم صحبت می‌شود.

.They drive to the office every day
.She doesn’t come here very often
.The news usually starts at 6.00 every evening
?Do you usually have bacon and eggs for breakfast

در این مثال‌ها، دربارۀ واقعیت‌های موجود حرف می‌زنیم.

.We have two children
.Water freezes at 0° C or 32° F
?What does this expression mean
.The Thames flows through London

در این مثال‌ها، دربارۀ واقعیت‌های آینده حرف می‌زنیم. این واقعیت‌ها را در تقویم‌ها، سررسیدها، نمودارها و امثالهم زیاد می‌بینید.

.Christmas Day falls on a Monday this year
.The plane leaves at 5.00 tomorrow morning
.Ramadan doesn’t start for another 3 weeks
?Does the class begin at 10 or 11 this week

کاربرد زمان ها در زبان انگلیسی

در این مثال‌ها، دربارۀ افکار و احساساتمان در زمان حال، حرف می‌زنیم.
گرچه ممکن است این احساسات زودگذر و کوتاه‌مدت باشند، اما برای حرف‌زدن از آن‌ها از حال ساده استفاده می‌کنیم، نه حال استمراری.

.They don’t ever agree with us
.I think you are right
.She doesn’t want you to do it
?Do you understand what I am trying to say

حال استمراری در انگلیسی (am/is/are+…ing)

از دیگر زمان ها در زبان انگلیسی حال استمراری است. اگر بخواهیم دربارۀ موقعیتی در حال حاضر حرف بزنیم
که فکر می‌کنیم موقتی یا کوتاه‌مدت است، از حال استمراری استفاده می‌کنیم. یادتان باشد وقتی بخواهیم
راجع به موقعیتی در حال حاضر حرف بزنیم که فکر می‌کنیم دائمی یا بلندمدت است، از حال ساده استفاده می‌کنیم.
در این مثال‌ها، اتفاق یا فعالیت در همین زمانی که داریم حرف می‌زنیم، در حال انجام است.

.It’s raining
?Who is Kate talking to on the phone
اموز.Look, somebody is trying to steal that man’s wallet
.I’m not looking. My eyes are closed tightly

در این مثال‌ها، عمل در حال حاضر واقعیت یا وجود دارد، اما فکر نمی‌کنیم در بلندمدت هم واقعیت یا وجود داشته باشد.

.I’m looking for a new apartment
.He’s thinking about leaving his job
.They’re considering making an appeal against the judgment
?Are you getting enough sleep

آموزش زمان ها در زبان انگلیسی

در این مثال‌ها، عمل در یک زمان خاص در آینده انجام می‌شود، اما در حال حاضر برای آن برنامه‌ریزی شده است.

.I’m meeting her at 6.30
.They aren’t arriving until Tuesday
.We are having a special dinner at a top restaurant for all the senior managers
?Isn’t he coming to the dinner

ما از حال ساده برای حرف‌زدن دربارۀ کارها یا رویدادهای منظم، معمولی یا همیشگی استفاده می‌کنیم.

.I watch TV most evenings

همینطور برای حقایق و واقعیت‌های موجود.

.The sun rises in the east

همینطور برای وقایعی که الان می‌دانیم که به‌طور معمول در آینده اتفاق می‌افتند.

.The plane leaves at 5.00 in the morning

همینطور برای حرف‌زدن از احساسات و افکار در لحظه‌ای که داریم دربارۀ‌شان حرف می‌زنیم.

.I don’t understand

از حال استمراری برای صحبت‌کردن فقط دربارۀ حال، استفاده می‌کنیم.
برای حرف‌زدن دربارۀ چیزهایی که همین حالا که داریم حرف می‌زنیم وجود یا حقیقت دارند، نه همیشه.

.I’m looking for a new job

و برای برنامه‌های حال حاضر برای آینده.

.I’m taking my husband to New York for his birthday

یادگیری زمان ها در زبان انگلیسی

این مثال‌ها را هم ببینید. در این مثال‌ها از حال استمراری برای صحبت‌کردن دربارۀ رویدادهای موقت و محدود
در زمان استفاده شده، در حالی که از حال ساده برای رویدادهای همیشگی یا عادت‌ها استفاده شده است.

.I’m thinking about dying my hair blonde but I don’t think my wife will be very happy about it
.I usually don’t drink coffee but I’m having one this morning because there is nothing else
.I often drive to work but I’m taking the train this morning because my car is in for repair
.My parents live in New York but I’m just visiting

مطلب پیشنهادی: کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی چیست؟ + دانلود رایگان

ماضی ساده در انگلیسی

در تایم لاین زمان ها در زبان انگلیسی به ماضی ساده می رسیم.
از گذشتۀ ساده برای حرف‌زدن راجع به کارها و وضعیت‌هایی که فکر می‌کنیم در گذشته کامل شده‌اند، استفاده می‌کنیم.
از گذشتۀ ساده می‌توانیم برای حرف‌زدن راجع به یک زمان خاص هم استفاده کنیم.

.She came back last Friday
.I saw her in the street
.They didn’t agree to the deal

از گذشتۀ ساده می‌توانیم برای حرف‌زدن راجع به یک بازۀ زمانی هم استفاده کنیم.

.She lived in Tokyo for seven years
.They were in London from Monday to Thursday of last week
.When I was living in New York, I went to all the art exhibitions I could

معمولا می‌بینید که همراه با گذشتۀ ساده، از عبارت‌های زمانی خاصی استفاده می‌شود، مثل:

Yesterday
three weeks ago
last year
in 2002
from March to June
for a long time
for 6 weeks
in the 1980s
in the last century
in the past

نحوه استفاده زمان ها در زبان انگلیسی

ماضی استمراری در انگلیسی (was/were+…ing)

از گذشتۀ استمراری زمانی استفاده می‌کنیم که اتفاقی در یک بازۀ زمانی در گذشته در جریان بوده است.
وقتی می‌خواهیم روی استمرار یک فرایند یا بازۀ زمانی یک فرایند یا عمل تأکید کنیم از گذشتۀ استمراری استفاده می‌کنیم.
توجه کنید که اگر فقط قصدمان این باشد که دربارۀ یک رویداد گذشته به عنوان یک واقعه یا حقیقت حرف بزنیم، از گذشتۀ ساده استفاده می‌کنیم.

.While I was driving home, Peter was trying desperately to contact me
?Were you expecting any visitors
?Sorry, were you sleeping
.I was just making some coffee
.I was thinking about him last night
.In the 1990s few people were using mobile phones

وقتی رویداد الف اتفاق افتاده در حالی که رویداد ب در زمینه در جریان بوده، برای حرف‌زدن دربارۀ رویداد ب از گذشتۀ استمراری استفاده می‌کنیم.

 

.I was walking in the street when I suddenly fell over
.She was talking to me on the phone and it suddenly went dead
.They were still waiting for the plane when I spoke to them
.The company was declining rapidly before he took charge
.We were just talking about it before you arrived
.I was making a presentation in front of 500 people when the microphone stopped working

انواع زمان ها در زبان انگلیسی

بالاخره ماضی استمراری یا ساده؟

هر دو صیغۀ گذشته، برای اشاره به عملی که در گذشته انجام و تمام‌شده به کار می‌روند.
اغلب مواقع برای اشاره به چنین عملی، گذشتۀ ساده به کار می‌بریم.
در واقع، برای حرف‌زدن راجع به گذشته، ماضی ساده خیلی بیشتر از ماضی استمراری به کار می‌رود.

.I lived there for 6 years
.I only found out a few moments ago
.I asked her but she didn’t know anything
.The company made 100 people redundant last year

فقط وقتی که بخواهیم روی استمرار و جریان عملی یا اتفاقی در گذشته تأکید کنیم، سراغ گذشتۀ استمراری می‌رویم.

.Everybody was talking about it all evening
.They were really trying hard but couldn’t do it
.I was thinking about you the other day
?Were you expecting that to happen

اگر هر دو صیغه را در یک جمله به کار ببریم، از صیغۀ استمراری برای اشاره به عمل یا اتفاقی که در زمینه در جریان بوده استفاده می‌کنیم و از صیغۀ ساده برای اشاره به عمل یا اتفاقی که کوتاه‌تر بوده و کامل شده استفاده می‌کنیم.

.It was raining hard when we left the building
.I was reading the report when you rang
.He was going out to lunch when I saw him

حال کامل در انگلیسی (ماضی نقلی) (have/has+pp)

توجه کنید که قواعد استفاده از حال کامل، در انگلیسی بریتانیایی با انگلیسی امریکایی فرق دارد.
توضیحات و مثال‌های اینجا مربوط به انگلیسی بریتانیایی است.
در بعضی از این مثال‌ها، در انگلیسی امریکایی، مشکلی نیست که از ماضی ساده استفاده شود.
وقتی می‌خواهیم از منظر زمان حال به زمان گذشته نگاه کنیم، از حال کامل استفاده می‌کنیم.
همینطور وقتی می‌خواهیم به گذشتۀ اخیر نگاه کنیم، از حال کامل استفاده می‌کنیم.

زمان های زبان انگلیسی

.I’ve broken my watch so I don’t know what time it is
.They have cancelled the meeting
.She’s taken my copy. I don’t have one
.The sales team has doubled its turnover

وقتی راجع به گذشتۀ اخیر حرف می‌زنیم، معمولا کلماتی مثل just، already و yet (فقط در جملات منفی و سوالی) را هم می‌آوریم.

We’ve already talked about that.
.She hasn’t arrived yet
.I’ve just done it
.They’ve already met
.They don’t know yet
?Have you spoken to him yet
?Have they got back to you yet

از حال کامل می‌توانیم برای اشاره به گذشتۀ دور هم استفاده کنیم.

.We’ve been to Singapore a lot over the last few years
.She’s done this type of project many times before
.We’ve mentioned it to them on several occasions over the last six months
.They’ve often talked about it in the past

وقتی از حال کامل برای حرف‌زدن دربارۀ گذشتۀ دورتر استفاده می‌کنیم، معمولا کلمۀ ever (در جملات سوالی) و never را هم می‌آوریم.

?Have you ever been to Argentina
?Has he ever talked to you about the problem
.I’ve never met Jim and Sally
.We’ve never considered investing in Mexico

حال استمراری در زبان انگلیسی

 

حال کامل استمراری در انگلیسی (have/has+been+…ing)

از مهم ترین زمان ها در زبان انگلیسی می توان به حال کامل استمراری را می توان نام برد.
این صیغۀ فعل برای عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و تا گذشتۀ اخیر ادامه داشته یا تا آینده ادامه خواهد داشت.
می توانیم از این صیغه برای عملی که الان تمام شده اما شواهدی از آن را هنوز هم می‌بینیم، استفاده کنیم.

?Oh, the kitchen is a mess. Who has been cooking
?You look tired. Have you been sleeping properly
.I’ve got a stiff neck. I’ve been working too long on computer

می توانیم برای عملی که هنوز تمام نشده هم از این صیغه استفاده کنیم.

.I’ve been learning Spanish for 20 years and I still don’t know very much
.I’ve been waiting for him for 30 minutes and he still hasn’t arrived
.He’s been telling me about it for days. I wish he would stop

همینطور برای مجموعه‌ای متوالی از کارها یا کاری که چندین بار در گذشته به‌صورت پشت سر هم انجام شده.

.She’s been writing to her regularly for a couple of years
.He’s been phoning me all week for an answer
.The university has been sending students here for over twenty years to do work experience

معمولا حال کامل استمراری با کلماتی مثل since، for، all week، for days، Lately، recently، Over the last few months و … همراه می‌شود.

.I’ve been wanting to do that for ten years
.You haven’t been getting good results over the last few months
.They haven’t been working all week. They’re on strike
.He hasn’t been talking to me for weeks
.We’ve been working hard on it for ages
.I’ve been looking at other options recently
.He’s been working here since 2001

حال کامل ساده در زبان انگلیسی

حال کامل ساده یا حال کامل استمراری؟

معمولا بین حال کامل ساده و حال کامل استمراری تفاوت خیلی کوچکی وجود دارد و بسیاری مواقع هر دو را می‌توان به کار برد.

.They’ve been working here for a long time but Andy has worked here for even longer
.I’ve lived here for 10 years and she has been living here for 12 years

اگر بخواهیم روی خودِ عمل تأکید کنیم از حالت استمراری استفاده می‌کنیم.

.We’ve been working really hard for a couple of months
.She’s been having a hard time

اگر بخواهیم روی نتیجۀ عمل تأکید کنیم از حالت ساده استفاده می‌کنیم.

.I’ve made fifteen phone calls this morning
.He’s written a very good report

به تفاوت این دو مثال دقت کنید:

.I’ve been reading this book for two months but I’ve only read half of it. It’s very difficult to read
.She’s been trying to convince him for 20 minutes but she hasn’t managed to yet
.They’ve been talking about this for month and they still haven’t found a solution

وقتی عملی تمام شده باشد و شما نتیجه را می‌بینید، از حالت استمراری استفاده کنید.

?The phone bill is enormous. You’ve been calling your boyfriend in Australia, haven’t you
?You’re red in the face. Have you been running

اگر از کلماتی مثل ever یا never استفاده می‌کنید، حالت ساده را به کار ببرید.

.I don’t know them. I’ve never met them
?Have you ever heard anything so strange in your life

ماضی ساده در زبان انگلیسی

 

ماضی ساده یا ماضی نقلی (حال کامل)؟

توجه کنید که قواعد استفاده از زمان ها در زبان انگلیسی مانند ماضی نقلی (حال کامل)، در انگلیسی بریتانیایی با انگلیسی امریکایی فرق دارد.
توضیحات و مثال‌های اینجا مربوط به انگلیسی بریتانیایی است.
در بعضی از این مثال‌ها، در انگلیسی امریکایی، مشکلی نیست که از ماضی ساده استفاده شود.
ماضی ساده برای اشاره به عملی به کار می‌رود که در گذشته تمام شده است.
پس در واقع با ماضی ساده، راجع به «قبلا» حرف می‌زنیم و اثری از «حالا» در آن نیست.
ماضی نقلی (حال کامل) یعنی از نظر حالا، به گذشته نگاه کنیم. پس ماضی نقلی «حالا» را هم شامل می‌شود.
این جمله‌ها را ببیند؛ همگی در گذشته اتفاق افتاده‌اند و ربطی به حال ندارند.

.I first got to know him 10 years ago
.I started work here in 1989
.I had too much to eat at lunchtime

حالا این جمله‌ها را ببینید؛ به همان اتفاقات در مثال‌های قبلی از نظر زمان حال نگاه کنید.

.I’ve known him for 10 years
.I’ve worked here since 1987
.My stomach hurts. I’ve eaten too much

از عبارت‌های زمانی مثل yesterday، ago، last year، in 1999 و … همراه با حال ساده استفاده می‌شود.

.We spoke to him yesterday
.He came in a few moments ago
.We made our last purchase from them over a year ago
.She joined the company in 1999

از عبارت‌های زمانی مثل ever، never، since و … همراه با حال کامل استفاده می‌شود.

توضیح همه زمان ها در زبان انگلیسی

.I’ve never seen so many people here before
?Have you ever been more surprised
.I’ve done a lot since we last talked about it

چند عبارت زمانیِ معروف که در انگلیسی بریتانیایی با حال کامل می‌آیند، اما در انگلیسی امریکایی با گذشتۀ ساده، already، just و yet هستند.

I haven’t done it yet. (UK)
I didn’t do it yet. (US)
I’ve just done it. (UK)
I just did it. (US)I’ve already done it. (UK)
I already did it. (US)

برای هر دو صیغه می‌توانیم از for استفاده کنیم، اما معنای جمله متفاوت خواهد بود.

.I lived in Paris for a couple of years before I moved here
.I’ve lived in Paris for a couple of years and still love it

 

ماضی بعید در انگلیسی (گذشتۀ کامل ساده) (had+pp)

از گذشتۀ کامل ساده یکی از گیج کننده ترین زمان ها در زبان انگلیسی برای زبان آموزان میباشد.
از این زمان برای حرف‌زدن راجع به عملی که در گذشته قبل از یک زمان خاص اتفاق افتاده، استفاده می‌کنیم.
یعنی در گذشته راجع به گذشتۀ دورتری حرف می‌زنیم.

.I hadn’t known the bad news when I spoke to him
.I checked with the supplier and they still hadn’t received the contract
.She had already told him before I got a chance to give him my version
.The company has started the year well but was badly hit by the postal strike

از گذشتۀ کامل ساده معمولا برای گزارش و نقل قول از دیگران هم استفاده می‌کنیم.

.He told me they had already paid the bill
.He said he believed that John had moved to Italy
.I thought we had already decided on a name for this product

 

گذشتۀ کامل استمراری در انگلیسی (had+been+…ing)

و از آخرین زمان ها در زبان انگلیسی می توان به گذشتۀ کامل استمراری اشاره کرد.
از این زمان وقتی استفاده می‌کنیم که از نظر گذشته، می‌خواهیم راجع به اتفاق یا عملی که در گذشتۀ دورتری در جریان بوده، حرف بزنیم.

.It was a good time to invest. Inflation had been falling for several months
.Before I changed jobs, I had been working on a plan to reduce production costs
.We had been thinking about buying a new house but then we decided to stay here
.It looked like a good time to invest. Inflation had been falling for several months
.Before I changed jobs, I had been working on a plan to reduce production costs

 

.We had been thinking about doing that but then decided against it

.
وقتی در گذشته، عمل الف اتفاق افتاد و قبل از آن عمل ب داشت اتفاق می‌افتاد، برای حرف‌زدن از عمل ب از گذشتۀ کامل استمراری استفاده می‌کنیم

.It had been snowing for a while before we left
.We had been playing tennis for only a few minutes when it started raining
.He was out of breath when he arrived because he had been running

برای گزارش یا نقل چیزی که در گذشته اتفاق افتاده یا گفته شده، از این صیغه استفاده می‌کنیم.

She said she had been trying to call me all day
.They said they had been shopping
.I told you I had been looking for some new clothes

ممنون از شما عزیزان که باری دیگر با آموزش زبان کامران همراه بودید و پست ” مهم ترین و کاربردی ترین زمان ها در زبان انگلیسی (Tens) ” را مطالعه نمودید.

گردآوری شده توسط تیم تحریریه استاد کامران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *