تقویت مکالمه و لیسینینگ

تنها در 10 جلسه

بــهتـرین دوره تقــویـت شنـیـداری در دنیـا بــرای فـارســی زبـانـان را تـوسط اسـتاد کـــامران کــروژدهی سـپـری کـنـیــد و بـه ســـرعـــت از تغیـیـرات رخـداده در این مهارت خود شگفت زده شوید و بخشی از زبان آموزان عشق و فرهیخته ما شوید